Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Széchenyi 2020 banner

RÁBAHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁBAHÍDVÉG ÉS PÜSPÖKMOLNÁRI TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAM

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
220,58 MILLIÓ FORINT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 86,984907 %
A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2017-00061
A PROJEKT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2021.11.30.

A projekt tartalma

1 A JELENLEGI ÁLLAPOT ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGHATÁROZÁSA
1.1 A JELENLEGI VÍZELLÁTÓ RENDSZER RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA
A fogyasztói környezet bemutatása
Rábahídvég és Püspökmolnári községek földrajzi értelemben a Nyugat-Magyarországi Peremvidék földrajzi nagytáj területén, a Sopron-Vasi síkság középtájon belül a Rábai-teraszos-sík kistáj területén helyezkednek el. Közigazgatási szempontból Vas megye területén a Vasvári járásban a járásszékhely Vasvártól észak-nyugati irányban a Rába-folyó bal partján találhatók. Egymással szomszédos települések.
Rábahídvég
Rábahídvég lakónépessége 2011. évi népszámláskor 1.016 fő volt. Az idősoros adatokból látható, hogy az összes lakónépesség száma az elmúlt öt évben ingadozást mutat. Mind növekedés, mind csökkenés egyaránt megfigyelhető, lényegi változás nem történt. 2019. január 01.-i KSH adatok alapján a 2018. évi álladó lakónépesség 1.022 fő volt.
Rábahídvég közművel való ellátottsága a település adottságaihoz viszonyítva megfelelő. A településen minden közmű (villamos energia ellátó hálózat, vezetékes földgáz, közműves ivóvíz- és szennyvíz elvezető hálózat) kiépítésre került.
Püspökmolnári
Püspökmolnári lakónépessége a 2011. évi népszámláskor 881 fő volt. Az idősoros adatokból látható, hogy az összes lakónépesség tekintetében az elmúlt öt évben lényegi változás nem történt. 2019. január 01.-i KSH adatok alapján a 2018. évi álladó lakónépesség 859 fő volt.
Püspökmolnári közművel való ellátottsága a település adottságaihoz viszonyítva megfelelő. A településen minden közmű (villamos energia ellátó hálózat, vezetékes földgáz, közműves ivóvíz- és szennyvíz elvezető hálózat) kiépítésre került.
Vízszolgáltatási adatok:
A vízjogi üzemeltetési engedély szerint Rábahídvég és Püspökmolnári vízellátást két mélyfúrású kút biztosítja. A II. es számú kút (B-4/a) Rábahídvég központjában, a vízmű területén helyezkedik el. 25x29m méretű területen található, három oldalról drótfonatkerítés, a negyedik oldalon a szomszéd ház fala határolja. Ezen a területen található még a 150 m³ térfogatú SUPERSTAT típusú víztároló.
Az 1975-ben épült acélszerkezetű víztorony műszaki állapotát az Üzemeltető tájékoztatása alapján tudta megismerni, a torony szerkezeti kialakítása miatt (annak a szárában is víz van) csak évi egy alaklommal a toronymosás időpontjában tekinthető meg, erre nem volt alkalmunk. VASIVÍZ ZRt. tájékoztatása szerint a torony belső felülete erősen korrodálódott, annak felület tisztítását és festését el kell végezni. A torony szárban és a víztérben szerelt csővezetékek és tartók oly mértékben korrodálódtak, hogy azokat cserélni szükséges.
Beruházás előkészítés és tervezési munkák során a víztorony lábánál megépített aknában szerelt töltő és ürítővezetékeket és az ott beépített szerelvényeket tudtuk ellenőrizni, ezek egyszeri alkalommal 2000-2002 közötti időszakban már cserére kerültek (16-18 éve), a jelenlegi állapot alapján itt is javasolt az összes gépészeti szerelvény cseréjét elvégezni. Torony felújításának időigényére (10-15 nap) való tekintettel azt az új vízműtelep üzembe helyezését lehet csak biztonsággal elvégezni, amikor a telepi tisztavíztároló medencékről, víztorony nélküli nyomásszabályozott üzemben kerülnek ellátásra a fogyasztók.
Mind az OKI, új elnevezés szerint Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), mind a VASIVÍZ ZRt. mérési eredményei azt mutatják, hogy a Rábahídvég ivóvízellátó rendszer vízminősége ammónium, Fe és Mn vonatkozásában nem felel meg a 201/2001 (X. 25) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében ivóvíz minőség javító beavatkozásra van szükség.
A projekt hozzájárul a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásához az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv hazai jogrendbe átültető „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25) Korm. rendeletben rögzített derogációs komponenseket, különösen az ammónium-ion komponenst érintő cél eléréséhez.
Rábahídvég község vízellátását biztosító rendszer (kút, víztorony és elosztó hálózat a 1975-76 években létesült, mely később 1983-84 években bővítésre került Püspökmolnári község vízellátó hálózatával, valamint plusz 1 db mélyfúrású kúttal. A vízbázison lévő kutak víztisztítás nélkül, közvetlenül termelnek a hálózatra. A II. kút ammónium, vas és mangán komponensek tekintetében nem felel meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt határértékeknek, ezért a víztermelés nagyrészt a vízminőségi szempontok miatt megfelelő I. kúttal történik. Bizonyos időszakokban a vízbázison igényelt vízmennyiségéhez csak az I. kút termelése nem elegendő, szükséges az ammónium, vas és mangán határértéket meghaladó II. kút bevonása az ivóvíz termelésbe.
Különösen probléma az üzemeltetés számára, hogy az I. kút esetleges meghibásodása vagy nagyobb vízmennyiség igénye miatt állandó üzemeltetésre kényszerül a II. kúttal. Ezekben az üzemeltetési körülményekben a vízminőségi probléma állandóvá válik a vízbázison és az előírt ammónium, vas- és mangán tekintetében a határértékek nem tarthatók a hálózaton.
Rábahídvég vízbázis, mely 2 település részére biztosítja az ivóvizet a jelenlegi üzemeltetéssel nem üzembiztos. A hálózaton bármikor kifogásolt lehet ammónium koncentrációja, továbbá az ellenőrizetlenül lejátszódó nitrifikáció eredményeképp megjelenhet a nitrit, melynek veszélyes élettani hatásai (methemoglobinémia) miatt palackos/zacskós vízellátás szükséges a csecsemők és várandós anyák körében. A fogyasztók 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletnek megfelelő, hosszú távú egészséges ivóvízzel való ellátásához megoldást nyújt a fejlesztési forrást biztosító KEHOP Ivóvízminőség–javító beruházás.
A tervezett vízminőség javító projekt megvalósítását mindenekelőtt az indokolja, hogy a lakosság részére minden paraméter tekintetében határérték alatti, egészséges ivóvíz álljon rendelkezésre. A tervezett beruházás, ezért vízkezelő berendezés létesítését is magában foglalja.
A megvalósítandó műszaki változat kiválasztásánál a gazdaságossági szempontokat helyeztük előtérbe, melynek alapvető szempontjai a legkisebb beruházási költség és a gazdaságos üzemeltetés voltak.
Rábahídvég és Püspökmolnári települések esetében ivóvíz szolgáltatás iránt jelentkező igényt elsősorban a lakossági, illetve az intézményi fogyasztás határozza meg, mivel ipari termelőüzemek, illetve turisztikai és egyéb szolgáltatóipar a településeken nem működik. A projekt tervezése során a lakosságszám kismértékű növekedésével és a lakossági vízigény növekedésével számoltunk. A tervezett vízellátó és vízkezelő rendszer kapacitása a fejlesztéssel érintett települések állandó lakosságszáma és az ehhez kapcsolódó regisztrált vízfogyasztási adatok figyelembevételével került meghatározásra.
A tervezett ivóvíz minőség javító beruházás tervezése során szem előtt tartottuk a költség-hatékonyság kérdését, ami elsősorban a vízműtelep üzemeltetése során térül meg.
A kitűzött célértékek műszaki szempontokból elfogadhatók, a létrejövő vízműtelep egyszerűen és gazdaságosan üzemeltethető lesz.
A tervezett projekt megvalósítása azon túl. hogy illeszkedik a KEHOP-2.3.1-15 támogatási konstrukció célkitűzéseihez, hozzájárul az EU és hazai szakpolitikák céljainak eléréséhez.
2 AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK AZONOSÍTÁSA
A tervezett projekt azon túl, hogy megvalósításával hozzájárult Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez, a 201/2001.(X.25.) Korm. rendeletben rögzített derogációs komponenseket (arzén, bór, fluorid, nitrit és ammónium-ion) érintően megfelelő minőségű ivóvizet biztosít az érintett lakosság számára.
A beruházással kialakításra került vízellátó rendszer hatékonyan és gazdaságosan üzemeltethető, amit az előzetesen elvégzett költség-haszon elemzés számításai is alátámasztanak. A számítás a két település lakosságának vízfogyasztási adataiból kiindulva 30 évre prognosztizált vízigény kielégítésén alapul, melynek műszaki megoldása a helyi vízmű telep és vízellátó rendszer fejlesztésével került megvalósításra.
A projekt ökológiai hatásainak értékelése:
A beruházás (a kiválasztott műszaki megoldás) ökológiai szempontok szerint a legkedvezőbb megoldás. A helyi meglévő vízműtelep fejlesztése során ugyanis a beruházás területi igénybevétele a legkisebb, zömmel a vízmű telepre, valamint közvetlen környékére korlátozódott.
A hálózat rekonstrukció során tervezett vezetékek felújítása a települések belterületén található közterületek bontásával kerültek megvalósításra. A hálózat rekonstrukció során a bekötővezetékek felújításakor a bontás során törekedni kellett arra, hogy a földmunkák minél kisebb területet vegyenek igénybe. A földmunkák során kiásott földet a beruházás helyszínén a munkaárok visszatöltésére használták fel, az előírt tömörítési munkák elvégezve.
A tervezett beruházás országos vagy helyi természeti értéket NATURA2000 területet vagy az Országos Ökológia Hálózatot nem érintett.


Kapcsolat
Rábahídvég Község Önkormányzata
9777 Rábahídvég, Bertha Gy. u. 13.
+36 94 573-326
onkormanyzat@rabahidveg.hu

Püspükmolnári Község Önkormányzata
9776 Püspökmolnári, Kossuth L. u. 81.
+36 94 579-002
puspok@t-online.hu

Galéria